Monday, December 22, 2014
Text Size
Top Tab Content

หลักการพัฒนา

AddThis Social Bookmark Button

การปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางของการพัฒนา คือ การพัฒนาคน และการพัฒนาวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ศึกษาไว้แล้วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย หลักการพัฒนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนา สำหรับหลักการพัฒนาที่จะเสนอต่อไปนี้ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551: 182-183) ได้รวบรวมมาจากการทดลองปฏิบัติงานพัฒนาในหลายแห่ง และหลายประเทศ ได้อย่างน้อย 25 หลัก ดังนี้
1)    ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
2)    ทำการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน
3)    ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
4)    การทำงานต้องค่อยเป็นค่อยไป
5)    ให้ความสำคัญกับความสนใจและความต้องการของประชาชน
6)    ใช้วิธีดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
7)    การดำเนินงานต้องยืดหยุ่นได้
8)    ทำการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
9)    ทำงานพัฒนากับผู้นำท้องถิ่น
10)    ทำงานพัฒนากับองค์กรหรือสถาบันที่มีอยู่ในชุมชน
11)    ใช้เจ้าหน้าที่วิชาการเฉพาะสาขา
12)    ทำงานกับคนทุกคนในครอบครัว
13)    การดำเนินงานควรกว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
14)    ทำงานพัฒนากับชนทุกชั้นของสังคม
15)    การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายของชาติ
16)    ทำงานพัฒนาโดยเข้าถึงตัวประชาชน
17)    ทำงานพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
18)    กิจกรรมพัฒนาควรเริ่มจากกิจกรรมพัฒนาที่ง่ายไปหายาก
19)    ทำงานพัฒนาด้วยความประหยัด
20)    ประสานกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและนอกชุมชน
21)    ทำงานพัฒนาโดยผ่านกลุ่ม
22)    มีการประเมินผลตลอดเวลา
23)    การพัฒนาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
24)    ทำงานพัฒนาอย่างเป็นระบบเครือข่าย
25)    นำความรู้ด้านการบริหารจัดการมาผสมผสานกับการพัฒนา

 

เอกสารอ้างอิง:
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2551). บทที่ 2 ข้อ 4.2 หลักการพัฒนา. ใน การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์. (หน้า 182-183) (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โฟร์เพซ.

Add comment

ผู้ไม่ได้ log in สามารถ post ข้อความได้ แต่ระบบจะส่งความเห็นของท่านไปยังผู้ดูแลระบบก่อนนำขึ้นเผยแพร่


Security code
Refresh